Hakkımızda

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.07.2009 tarihinde 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan kalkınma ajanslarından biridir. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri sınıflamasına göre TR22 Düzey-2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) faaliyet göstermektedir. Kamu tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

Kalkınma Ajanslarının görevleri 15.7.2018 tarih ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 • Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

Yatırım Destek Ofisi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Yatırım Destek Ofisi ile Yanınızda…

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi ilin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, yatırım olanaklarının yatırımcıya tanıtılarak daha fazla yatırımcı çekilmesi, yatırımcının yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi;
 • Nitelikli personeli
 • Güçlü kurumsal yapısı
 • Kurumlar arası güçlü iletişim ağı ile yatırımcıya çeşitli hizmetler sunuyor.
Yatırım Ofisi:
 • Yatırımcıların ihtiyaç duydukları alanlarda bilgilendirilmesi
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor, envanter çalışmalarının yürütülmesi ve çalışmaların yatırımcılar ile paylaşılması
 • Yatırıma uygun arazi tespiti konusunda yatırımcıya destek olunması
 • Yatırımların izin ve ruhsat süreçlerinin takibinin yapılması
 • Yatırım ortamını tanıtıcı organizasyonlar düzenlenmesi
 • İlin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için stratejiler hazırlanması, uygulanması ve yatırımcının muhatap olduğu kurumlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.
İl Yatırım Ortamının Tanıtılması

İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve ile yatırımcı çekilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı konferans, fuar, seminer, toplantı, iş gezisi gibi organizasyonlar düzenlenmekte ve bu tür organizasyonlara katılım sağlanmaktadır. İlin yatırım olanaklarını yatırımcıya tanıtmak için yazılı ve görsel materyaller hazırlanmaktadır.

Yatırıma Uygun Arazi Envanteri Elinizde

Ajans, bünyesinde kurulmuş olan coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla yatırımcılara yatırıma uygun arazi bulma konusunda destek olunmaktadır. Arazi bilgileri, kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller gereği online olarak elde edilmekte ve sürekli güncellenmektedir. Ayrıca yatırımcılara arazilerini satmak veya kiralamak isteyen arazi sahipleri ajansı ziyaret ederek yatırıma uygun arazi envanterinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bilgilendirme-Yönlendirme Hizmeti Yatırım Destek Ofisinde

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi, kamu ve özel sektör tarafından merkezi veya yerel düzeyde uygulanan mali ve teknik desteklere ilişkin öncelikler, kapsam, yararlanma koşulları, başvuru için gerekli belgeler gibi hususlarda yatırımcıyı bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yürütmektedir.

Aynı zamanda yatırımcılar için yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve işletme aşamasında ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sağlanmaktadır.

İlde öne çıkan sektörlere yönelik araştırma çalışmaları yapılarak, hammadde, enerji, lojistik, iş gücü gibi yatırım kararının alınmasında etkisi olan konularda veri toplanarak yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Balıkesir’de faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli eğitmenler eşliğinde çeşitli eğitimler düzenlenmektedir.

Yatırımlar Tek Elden Takip Ediliyor

Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri tek elden takip edilerek, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanmaktadır.

 

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi
No:28/1 Karesi - Balıkesir / Türkiye
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım