İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Balıkesir'de Yatırım

Sanayi

Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, katma değeri yüksek yatırımların teşvik edilerek artırılması, üretim ve istihdam rakamlarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarının yaygınlaşması amaçları doğrultusunda yatırımlar için destek sağlamaktadır. Balıkesir’deki yatırımlar, 6 bölgeli Türkiye teşvik sisteminde bölgesel teşviklerde 3. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Balıkesir’deki organize sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlar 4. Bölge yatırımları kapsamında değerlendirilmektedir. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan iller arasında en avantajlı teşvik bölgesidir.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi sunumu için tıklayınız

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvikten yararlanan yatırımda temin edilecek ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

KDV İstisnası

Teşvikten yararlanan yatırım kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda KDV ödenmemektedir.

Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği

Teşvik kapsamında gerçekleşen ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça ödenecektir.

Vergi İndirimi

Teşvik kapsamında olan yatırımlarda yatırım yapılan bölgelere ait oranlara göre gelir ve kurumlar vergisi belirli bir süre indirimli ödenmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi ile gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın bazı durumlarda hızlandırılması için ücretsiz olarak yer tahsisi gerçekleştirilmektedir.

Faiz Desteği

Bölgesel yatırımlarda teşvik kapsamında kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda işletmelere aşağıda sıralanan destekler sağlanmaktadır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermaye Desteği ile yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilere, kavram geliştirme, fizibilite, laboratuvar çalışmaları, tasarım prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması aşamalarına destek sağlamaktadır.

Sanayi Tezleri Proje Desteği

Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı kapsamında Bakanlık, KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili çalışmalarında üniversite işbirliği kültürünü kazanmaları için destek sağlamaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Ülkede üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilere, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine destek vermek ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kapsamında teşvik sağlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine sağlanan teşvikler şu şekildedir;

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Desteği
 • Personel Ücret Vergileri Stopajı Desteği
 • KDV Muafiyeti
 • Sigorta Primi Desteği
 • Atık Su Desteği
 • Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi
 • Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı
 • AR-GE Yatırım Desteği
 • Öğretim Üyelerine Sağlanan Destekler

Teknolojik Ürün Yatırım Ve Destek Programı (Teknoyatırım)

Desteklenecek Alanlar:

a) Makine ve teçhizat desteği:

- Komple yeni yatırım: Teknolojik ürün üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı makine ve teçhizatları içeren, yatırımın yapılacağı yerde yapılaşması tamamlanmış ve aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlar,

- Ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırım: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata ilave edilecek makine teçhizat ile farklı bir nihai teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımlar.

b) Kredi faiz desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteğinden oluşur.

c) İşletme gideri desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destekten oluşur.

Makine ve Teçhizat Destek Şartları:

a) Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar veya yurtdışındaki kurum/kuruluş veya fonlar tarafından desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarını,

b) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılıp sonuçlandırılan, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarını,

c) Türkiye’de veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarını, desteklemektir.

Destek Limitleri:

a) Büyük işletmeler; yalnızca makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak destek üst limiti 2.000.000 TL’dir.

b) Orta büyüklükteki işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru ile kredi faiz destek unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 4.000.000 TL’dir.

c) Küçük işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru, kredi faiz destek unsuru ile işletme gideri desteği unsurundan yararlandırılır ve toplamda sağlanacak destek üst limiti 10.000.000 TL’dir.

Uygun başvuru sahipleri: Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

Destek Süresi:  36 ay

Başvuru tarihi: Yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir. İlgili link: http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/

Ar-Ge Merkezi Teşvikleri       

Firmalar özel yatırım bölgelerinde yer almasalar dahi, en az 30 Ar-GE çalışanı olması halinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, Ar-Ge faaliyetlerinde vergi teşviklerinden faydalanabilmektedir.

 • 5746 Sayılı Kanun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar için;
 • Ar-Ge indirimi: Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilmektedir
 • Gelir vergisi stopajı teşviki: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığı ödenen ücretin, doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.
 • Sigorta primi desteği: Ar-Ge personeli ile destek personeli için sigorta primi desteği
 • Damga vergisi İstinası Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili düzenlenen değerli kâğıtlar için Damga vergisi istisnası bulunmaktadır.

 

AR-GE Merkezi

Özel Yatırım Bölgeleri Dışında Kalan Alanlar

Ar-Ge İndirimi (Ar-Ge Harcamaları için)

%100

-

 

 

 

 

 

Personel Ücretleri

 

Gelir Vergisi

 

% 80 - 90 muafiyet (doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i)

%15-%35

Sosyal Givenlik Primleri (işçi payı)

%14

%14

Sosyal Güvenlik Primleri (işçi payı)

%9,75

%19,5

İşsizlik Sigortası Ödemeleri

%2-3

%2-3

Damga Vergisi

Yok

%0,5-%0,1

 

1 Mart 2016’da yürürlüğü giren kanun ile şu düzenlemeler yapılmıştır:

5746 sayılı Kanun kapsamına tasarım personeli dahil edilmiş ve doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Ar-Ge mevzuatına “tasarım faaliyetleri” dahil edilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetleri de destek ve muafiyet kapsamına alınmıştır.

Ar-Ge personel sayısı Bakanlar Kurulunca 15’e kadar indirilebilecektir.

Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen eşya gümrük ve damga vergilerinden istisna edilmiştir.

Tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ve tasarım personelinin ücretleri istisna kapmasına alınmış; ayrıca bölge dışı ilgili faaliyetlere ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

Ar-Ge firmalarına girişim sermayesi sağlayan yatırımcılar vergi indirimi desteğinden faydalanabilecektir.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilave destek sağlanabilecektir.

Siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır.

Ar-Ge personeli teknisyenlerin tanımı yeniden yapılmıştır.

Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirket emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na “ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri” dahil edilmiştir.

Teknoloji geliştirme bölgelerindeki uygulama projelerinin onaylanması, ruhsat ve izinlerinin verilmesi görevi organize sanayi bölgesi yönetimine verilmiştir.

Yabancılara tanınan süresiz çalışma izninin kapsamı genişletilmiştir.

AR-GE merkezleri ile ilgili detaylı bilgi için http://sagm.sanayi.gov.tr

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri sunumu için tıklayınız

 

TÜBİTAK

TÜBİTAK, katma değer yaratan işletmelerin Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türkiye sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin artırılması amacı ile destek programları yürütmektedir. Yatırımın %60’ına kadar hibe olanağı sunulmaktadır.

 • Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • Proje Pazarları Destekleme Programı
 • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK Destekleri sunumu için tıklayınız

KOSGEB

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemek için çeşitli destekler sunulmaktadır. Bu destekler işletmelerin yatırımlarını büyütmesi, teknoloji kullanım oranlarını artırması ve AR-GE kapasitesini geliştirmesi amacıyla verilmektedir.

Destek türüne göre çeşitli oranlarda hibe ve kredi olanakları sunan KOSGEB, bölgedeki yatırımlar için ciddi avantaj sağlamaktadır.

 • Kredi Faiz Desteği
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • Girişimcilik Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

KOSGEB destekleri sunumu için tıklayınız

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak, öncelikli hedeflere hizmet etmek ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin Avrupa Birliği standartlarını yakalamasını sağlamak için yatırımcılara belirli konularda destek sağlamaktadır. Mali katkı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşturulan fon ile sağlanmaktadır. Yatırım destekleri geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır. 

Destek Sağlanan Konular
 • Süt kırmızı et kanatlı işleyen ve pazarlayan işletmeler
 • Bitkisel üretim yapan ve bitkisel ürünleri, meyve ve sebzeyi işleyip pazarlayan işletmeler 
 • Arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasını yapan işletmeler
 • Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve su ürünleri işleyen işletmeler

TKDK Destekleri sunumu için tıklayınız

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündeki işletmelere “Proje Teklif Çağrısı” yöntemiyle hibe vermektedir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında KOBİ’lerin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilen destek programlarında bugüne kadar tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, işletmelerin yenilikçilik ve ihracat kapasitelerinin artırılması gibi konularda KOBİ’lere yönelik destekler verilmiş olup desteklenecek konu ve sektörler her yıl, her program özelinde değişebilmektedir.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçesine göre hibe almaya hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında hibe verilmektedir. Hibenin bir bölümü firmalara ön ödeme olarak peşin verilmekte olup finansman sıkıntısını giderici niteliktedir. Başvuru yapılabilecek aktif bir hibe programı olup olmadığına ve hibe programlarına ilişkin güncel bilgilere www.gmka.gov.tr/destekler  adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

 
Sanayi sektöründeki desteklerle ilgili daha fazla bilgi için  bu dokümanı inceleyebilirsiniz.