İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Balıkesir'de Yatırım

Maden

Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, katma değeri yüksek yatırımların teşvik edilerek artırılması, üretim ve istihdam rakamlarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme  çalışmalarının yaygınlaşması  amaçları doğrultusunda yatırımlar için destek sağlamaktadır. Balıkesir’deki yatırımlar, 6 bölgeli Türkiye teşvik sisteminde bölgesel teşviklerde 3. Bölge desteklerinden yararlanmakta olup, maden istihraç ve işleme yatırımlarında 5. Bölge teşviklerinden yararlanılmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi sunumu için tıklayınız

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvikten yararlanan yatırımda temin edilecek ithal makine  ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

KDV İstisnası

Teşvikten yararlanan yatırım kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda KDV ödenmemektedir.

Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği

Teşvik kapsamında gerçekleşen ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça ödenecektir.

Vergi İndirimi

Teşvik kapsamında olan yatırımlarda yatırım yapılan bölgelere ait oranlarda gelir ve kurumlar vergisi belirli bir süre indirimli ödenmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi ile gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın bazı durumlarda hızlandırılması için ücretsiz olarak yer tahsisi gerçekleştirilmektedir.

Faiz Desteği

Bölgesel yatırımlarda teşvik kapsamında kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda işletmelere aşağıda sıralanan destekler sağlanmaktadır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermaye Desteği ile yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilere, kavram geliştirme, fizibilite, laboratuvar çalışmaları, tasarım prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması aşamalarına destek sağlanmaktadır.

Sanayi Tezleri Proje Desteği

Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı kapsamında Bakanlık, KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili çalışmalarında üniversite işbirliği kültürünü kazanmaları için destek sağlamaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Ülkede üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilere, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine destek vermek ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kapsamında teşvik sağlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine sağlanan teşvikler şu şekildedir;

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Desteği
 • Personel Ücret Vergileri Stopajı Desteği
 • KDV Muafiyeti
 • Sigorta Primi Desteği
 • Atık Su Desteği
 • Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi
 • Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı
 • AR-GE Yatırım Desteği
 • Öğretim Üyelerine Sağlanan Destekler

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri sunumu için tıklayınız

TÜBİTAK

TÜBİTAK, katma değer yaratan işletmelerin Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türkiye sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin artırılması amacı ile destek programları yürütmektedir. Yatırımın %60’ına kadar hibe olanağı sunulmaktadır.

 • Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • Proje Pazarları Destekleme Programı
 • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK destekleri sunumu için tıklayınız

BOREN (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü)

BOREN, Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını sağlamak, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı oluşturmak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapanlarla işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Enstitü, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşudur.

BOREN, yüksek ticarileşme potansiyeline ve ekonomik katma değere sahip ve önceliklere uygun projelere, proje çağrısı yöntemiyle destek vermektedir. Proje çağrısı kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar proje başvurusu yapılabilir.

Proje bütçesi kapsamında; makine, teçhizat, yazılım, sarf malzemesi alımı, hizmet alımı, yurtiçi yol ve konaklama giderleri ile gündelikler, cihaz ve sarf malzeme nakliye giderleri, kamu personeli olmayan proje personeli için personel gideri desteklenebilir.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündeki işletmelere “Proje Teklif Çağrısı” yöntemiyle hibe vermektedir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında KOBİ’lerin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilen destek programlarında bugüne kadar maden ürünlerinin işlenmesi ve katma değerin artırılması gibi konularda KOBİ’lere destekler verilmiş olup desteklenecek konu ve sektörler her yıl, her program özelinde değişebilmektedir.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçesine göre hibe almaya hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında hibe verilmektedir. Hibenin bir bölümü firmalara ön ödeme olarak peşin verilmekte olup finansman sıkıntısını giderici niteliktedir. Başvuru yapılabilecek aktif bir hibe programı olup olmadığına ve hibe programlarına ilişkin güncel bilgilere www.gmka.gov.tr/destekler adresinden erişim sağlanmaktadır