İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Balıkesir'de Yatırım

Enerji

Ekonomi Bakanlığı

 Ekonomi Bakanlığı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, katma değeri yüksek yatırımların teşvik edilerek artırılması, üretim ve istihdam rakamlarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarının yaygınlaşması amaçları doğrultusunda yatırımlar için destek sağlamaktadır. Balıkesir’deki yatırımlar, 6 bölgeli Türkiye teşvik sisteminde bölgesel teşviklerde 3. Bölge desteklerinden yararlanmakta olup, organize sanayi bölgesi dahilinde gerçekleştirelecek olan yatırımlarda 4. Bölge teşviklerinden yararlanılabilmektedir. Yenilenebilir enerji üretim için gerekli türbin, jeneratör ve kanat imalatı yatırımları için 5. Bölge teşvikleri uygulanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi sunumu için tıklayınız

 

ekonomi bak tesvik

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvikten yararlanan yatırımda temin edilecek ithal makine  ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

KDV İstisnası

Teşvikten yararlanan yatırım kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda KDV ödenmemektedir.

Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği

Teşvik kapsamında gerçekleşen ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça ödenecektir.

Vergi İndirimi

Teşvik kapsamında olan yatırımlarda yatırım yapılan bölgelere ait oranlarda gelir ve kurumlar vergisi belirli bir süre indirimli ödenmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi ile gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın bazı durumlarda hızlandırılması için ücretsiz olarak yer tahsisi gerçekleştirilmektedir.

Faiz Desteği

Bölgesel yatırımlarda teşvik kapsamında kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

ekonomi bak tesvik2


*Yenilenebilir enerji üretimi için gerekli türbin, jeneratör ve kanat imalatı yatırımları için 5. Bölge teşvikleri uygulanmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji Sektörü Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesi

Kimler Yararlanabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer sağlayan ve serbest bölgelerde yer almayan, Türkiye’de yerleşik özel sektör işletmeleri

Destek Miktarları

KDV dahil en fazla 1.000.000 TL olan projeler desteklenir, destek oranı en fazla %80 hibe niteliğindedir.

Desteklenecek Proje Konuları:

a) Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi,

b) Yenilenebilir enerji teknolojileri,

c) Temiz enerji teknolojileri,

ç) Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri,

d) Enerji verimliliği teknolojileri,

e) Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri,

f) Çevrim teknolojileri,

g) Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları.

Desteklenen Alanlar

 • Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmaları içeren temel araştırma projeleri ile üretim amaçlı yatırım tesisi, pilot üretim tesisi ve/veya laboratuvar alt yapısı kurulmasına yönelik projeler desteklenmez.
 • Personel ücreti, hizmet alımı, proje personeli ve/veya genel müdürlük personelinin proje kapsamındaki harcırah ve seyahat giderleri, makine-donanım, prototip kalıp, yazılım lisansı, sarf malzemesi, laboratuvar test ve analiz raporları, mevcut bir cihazın iyileştirilmesi için yapılan harcamalar, gümrük masrafları, güvenlik tedbirleri ile ilgili giderler sözleşmeye uygun olarak desteklenir.
 • Sermaye kullanım maliyeti, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, seyahatlerde ulaşım, harcırah ve konaklama dışındaki kongre, fuar, seminer katılım ücretleri gibi giderler, yakıt giderleri, büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, ofis, depo, stant, ve benzeri kiralar, inşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri ve sözleşme imzalanmadan önce yapılan giderler desteklenmez.
 • Üniversiteler, proje ortağı olarak yer almak zorundadır.
 • Proje adına geri ödemeli destek kredileri kullanılamaz.
 • Destekleme süresi en çok iki yıldır. Bu süreye en fazla 6 şar aylık iki dönem ek süre verilebilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji Verimliliği Artırıcı Projelerin Desteklenmesi

Kimler Yararlanabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler

Destek Miktarları

KDV hariç en fazla 1.000.000 TL olan projeler desteklenir. Destek oranı en fazla %30 hibe niteliğindedir.

Desteklenen Alanlar

Verimlilik Artırıcı Projeler:

 • Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, çalışanlar arasından enerji yöneticisi görevlendirilir. Enerji yönetimi faaliyetleri kapsamında, enerji verimliliğini artıracak önlemler alınır.
 • Enerji yöneticisi sertifikası almak için etüt-proje eğitimlerine en az 75 saat katılım zorunluluğu vardır.
 • İşletmeler, ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmalıdır.
 • Uygulaması tamamlanmış projeler hariç firma başına en fazla 5 proje başvurusu yapılabilir.
 • Proje bedelinin, projenin sağladığı verimlilik tasarrufuna bölünmesiyle elde edilen geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olmalıdır.
 • Proje bedelinin en fazla %50’sine kadar, tesisin elektrik üretimini karşılamak amacıyla, tesise en fazla 10 km mesafede yenilenebilir elektrik üretim sistemi ve/veya mikrokojenerasyon veya bakanlık tarafından belirlenen asgari verim değerine sahip kojenerasyon sistemleri kurulabilir.

Gönüllü Anlaşmalar:

 • Endüstriyel işletme, başvurudan önceki 3 yıl içerisinde toplam enerji tüketiminin, üretilen ürüne bölünmesiyle elde edilen ürün başına ortalama enerji tüketim değerini en az % 10 oranında azaltmayı taahhüt ederek gönüllü anlaşma yapabilmektedir.
 • Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmesinin, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si, 200.000 TL’yi aşmayacak şekilde desteklenir.
 • Endüstriyel işletme içinde tüketilen enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren tesislerinde, bakanlık tarafından belirlenen asgari verim değerine sahip yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen enerjiyi; bu tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ürün başına enerji tüketim değeri hesaplamasından düşülmektedir.
 • Gerekli şartları sağlayan endüstriyel işletmelere, enerji verimliliği etiketi(ENVER) verilebilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu                           

TKDK, yatırım programı kapsamında yenilenebilir enerji sektörünü desteklemektedir.

Program kapsamında güneş, rüzgâr, biyokütle enerjisi ve jeotermal enerji üretiminde TKDK tarafından mali destek sağlanmaktadır. 1 MW kurulu güce kadar olan lisanssız yatırımlara hibe sağlanmaktadır.

Aynı zamanda TKDK, “Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” desteği kapsamında kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere sadece elektrik üretimi ve satış amaçlı yenilenebilir enerji tesisi kurulumuna destek sağlamaktadır.

 • Güneş enerjisi sistemleri, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle sistemlerine destek
 • İşletmelerin kendi enerji tüketimini karşılayabilmesine yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarında destek
 • Bağımsız yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için destek

TKDK Destekleri sunumu için tıklayınız

Dış Kaynaklı Kredi Olanakları

Dış kaynaklı kredi olanakları için başvuru ve değerlendirme süreçleri Türkiye Kalkınma Bankası tarafından yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için: www.kalkinma.com.tr

Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim ve enerji verimliliği projelerinin mal, hizmet, inşaat işlerine ilişkin yatırımlarının finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir

Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve "Enerji Verimliliği" tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.

Kredi Limiti

En fazla, 50 milyon USD’dır.

Kredilendirme Oranı

En fazla, yatırım tutarının % 75’idir.

İstenilecek minimum öz kaynak oranı, yenilenebilir enerji projelerinde %15, enerji verimliliği projelerinde %25’tir.

Vadesi

Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Çevre ve Enerji Kredisi

Kimler Yararlanabilir

Türkiye’de yerleşik işletmeler tarafından yürütülen yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevresel performanslarını arttıracak yatırımı söz konusu olan endüstriyel tesislerin projelerinin finansmanında kullandırılacaktır.

Yatırım Tutarı               

Kredi kapsamında değerlendirilecek şirketlerin maksimum toplam yatırım tutarı 50 milyon Euro'dur.

Kredilendirme Oranı     

Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50’si finanse edilecektir.  

Vadesi                             

Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

JBIC Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Kimler Yararlanabilir    

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır.

Kredi Limiti

Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Kredilendirme Oranı     

Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Vadesi

Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Alman Kalkınma Bankası (KFW) Kaynaklı Yenilenebilir Enerji / Enerji Verimliliği Kredisi

Kimler Yararlanabilir

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır.

Kredi Limiti

Maksimum 15 Milyon Avro’dur.

Kredilendirme Oranı

Toplam yatırım tutarının %80’nine kadar finanse edilebilir. Ancak Alman Kalkınma Bankası kaynağından kredilendirme limiti 15 Milyon Avro’yu geçemez.

Vadesi

Kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenen vadedir.

İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji / Enerji Verimliliği Kredisi

Kimler Yararlanabilir

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır.

Kredi Limiti

Kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenen limittir.

Kredilendirme Oranı

Kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenen orandır.

Vadesi

Kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenen vadedir.

Dış kaynaklı krediler hakkında detaylı bilgi için:

http://www.kalkinma.com.tr/dis_kaynakli_krediler.aspx

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - Çevre Proje Destekleri

Kimler Yararlanabilir?

Sanayi kuruluşları

Destek Miktarları

 • Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı ve yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamalarına öncelik verilecektir.
 • Proje bütçesinin %50’si oranında, 1.000.000 ABD dolarına kadar, ilk yıl ödemesiz toplam 4 yıl faizsiz kredi, enerji verimliliği destek tutarında alt limit 100.000 ABD dolarıdır.
 • Proje süresi en fazla 1,5 yıl olmalıdır.
 • Destek miktarının %6’sı kadar TTGV’ye hizmet bedeli olarak ödenir.

Desteklenen Alanlar

a) Çevre Teknolojileri Desteği

 • Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı)
 • Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atıksu geri kazanımı)
 • Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu)
 • Hammadde tüketiminin azaltılması
 • Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi
 • Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması
 • Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler
 • Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık – biyoürünler)
 • Çevre dostu ürün üretimi
 • Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması)
 • Karbon tutma ve depolama sistemleri

b) Enerji Verimliliği Desteği

 • Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi
 • Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi
 • Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması
 • Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi
 • Atık ısının değerlendirilmesi
 • Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı

Kimler Yararlanabilir?

 • KOBİ’ler
 • Meslek kuruluşları(Oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri)

Destek Miktarları

KOBİ’ler için hibe ve/veya faizsiz geri ödemeli destek verilebilir. Destek oranı, süresi, miktarı ve tematik alanlar proje teklif çağrısına göre belirlenir.

Meslek Kuruluşları için destek oranı teklif çağrısında belirtilir.
1. ve 2. Bölgede % 50; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde destek oranı % 60’dır. Destek limiti 150.000 TL hibe olarak belirlenmiştir. Program süresi 24+12 ay’dır.

Desteklenen Alanlar

Personel net ücretleri ve seyahat giderleri (asgari geçim indirimi hariç), Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (taşıt aracı satın alımı ve/veya kiralanması hariç), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, İletişim, posta, elektrik, su, ısınma, makine-ekipmanın bakım/onarımı

Hibe ve/veya faizsiz geri ödemeli destek verilebilir. Destek oranı, süresi, miktarı ve tematik alanlar proje teklif çağrısına göre belirlenir.

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Sadece meslek kuruluşları başvurabilir.

İstihdam ve pazara giriş imkânlarının sunulması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği, teknik mevzuat v.b. konularla ilgili projeler desteklenmektedir.

Meslek Kuruluşunun kendi kurumsal faaliyetleri ile ilgili projeleri desteklenmez.

KOSGEB destekleri sunumu için tıklayınız

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

San-Tez Programı Nedir?

Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.

San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?

 • Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
 • Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,
 • KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,
 • Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,
 • Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
 • Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,
 • Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,
 • Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
 • Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler.

Projelere Sağlanan Destek Türü ve Miktarı

San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek hibe şeklindedir. Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen kısımları aşağıdaki gibi hesaplanır:
a) Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.
b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.
c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.
ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Gerekli tüm bilgi ve belgeler için:

http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108

TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK’ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir.

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

1505 -Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.

Türkiye’de yerleşik KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri Müşteri Kuruluş olarak 1505 programına başvurabilirler. Yürütücü kuruluşlar ise üniversiteler, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri olabilir.

1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.

Azami destek süresi 24 aydır.

TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar,  proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’lerin üretim ile ilgili sorunlarını aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

 1. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
 2. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri

Destek süresi ve tutarı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranındadır.

EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projeleri desteklenmektedir.

Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, Ar-GE hizmet giderleri desteklenmektedir.

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Desteklenen projelerin söz konusu alanlardaki teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Ayrıca, kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır.

1512 -Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin 4 aşamalı girişimcilik desteği ile desteklenmesi amaçlanmıştır.

Aşama 1 İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi,

Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama geri ödemesiz sermaye desteği (100.000 TL; hibe),

Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı (550.000 TL; % 75 hibe),

Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için;

a) Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek teknogirişim sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir. Bu tutarın proje desteği üst sınırı yüz on bin (110.000) TL ve sermaye desteği üst sınırı kırk bin (40.000) TL’dir.

b) Teknogirişim sermaye desteği üst sınırları Bilim Kurulu tarafından arttırılabilir.

c) İş planına, destek kararının alındığı yılda geçerli Bilim Kurulu kararı ile alınmış olan teknogirişim sermaye desteği üst sınırı destek süresince uygulanır.

Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

1514 -Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yapacakları aşağıda belirtilen özelliklere sahip yatırımlarına hibe destek verilecektir: 

Çekirdek sermayesi desteği: Fikir aşamasında olan bir ürün/hizmet veya yeniliğin oluşturulması amacıyla araştırma ve geliştirme, değerlendirme ve bir başlangıç konsepti geliştirmek ya da yeni bir ürün veya hizmetin oluşturulması için yapılacak yatırımlar,

Başlangıç Sermayesi desteği:  Ürün geliştirme, prototip oluşturma veya tamamlanmış prototip sonrası üretim, satış ve ilk pazarlama faaliyetleri için ek finansman sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlar,

Program kapsamında, Girişim Sermayesi Fonlarının fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği verilecektir.

1601 -Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Program  kapsamında  desteklenen  projeler  geri  ödemesiz  (hibe) olarak desteklenir.

Destek  süresi  üst  sınırı,  süre  uzatımı  dahil  36  ayı  geçmemek  kaydıyla  çağrı

duyurusunda  belirtilir.

Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak  %100’e  kadar  destek  sağlanır.  Proje  bütçesi  üst  sınırı  ve  destek  oranı  çağrı duyurusunda belirtilir.

1602 -TÜBİTAK Patent Destek Programı

Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;

-Araştırma Raporu Desteği,

-İnceleme Raporu Desteği,

-Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,

-Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilecektir.

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;

-Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,

-İnceleme Raporu Desteği,

-EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü verilecektir.

* Bu destekler ve diğer TÜBİTAK destekleri hakkında tüm gerekli bilgi ve belgeler için:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari

TÜBİTAK destekleri sunumu için tıklayınız

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündeki işletmelere “Proje Teklif Çağrısı” yöntemiyle hibe vermektedir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında KOBİ’lerin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilen destek programlarında bugüne kadar yenilenebilir enerjiye yönelik makine ve ekipman üretimi ile işletmelerin kendi enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik konularda KOBİ’lere yönelik destekler verilmiş olup desteklenecek konu ve sektörler her yıl, her program özelinde değişebilmektedir.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçesine göre hibe almaya hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında hibe verilmektedir. Hibenin bir bölümü firmalara ön ödeme olarak peşin verilmekte olup finansman sıkıntısını giderici niteliktedir. Başvuru yapılabilecek aktif bir hibe programı olup olmadığına ve hibe programlarına ilişkin güncel bilgilere www.gmka.gov.tr/24410/destekler  adresinden erişim sağlanmaktadır.