İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Balıkesir'de Yatırım

SSS

Sıkça Sorulan Sorular ve cevapları için bu sayfadan başlayabilirsiniz.

Yatırıma uygun arazi bulma konusunda nasıl yardım alabilirim?

Yatırıma uygun arazi hakkında bilgi almak için yatırım destek ofisimize direkt ziyarette bulunabileceğiniz gibi telefon ile veya online olarak irtibata geçebilirsiniz. Yatırım konunuz, talep ettiğiniz arazi büyüklüğü ve yatırım yerinin sahip olması gereken özellikleri net bir şekilde ilettiğiniz takdirde uzmanlarımız coğrafi bilgi sistemleri aracılığı ile sizi en uygun arazi veya alan konusunda bilgilendirecektir.

Yatırım izin ve ruhsat süreçlerinin yatırım destek ofisi tarafından takibinin sağlanması için hangi belgeler gereklidir?

İzin ve ruhsat sürecinin yatırım destek ofisi tarafından tek elden takibinin gerçekleşmesi için resmi başvuru yapmanız gerekmektedir. Aksi halde yatırım destek ofisi yetkilendirilmemiş sayılacağından resmi kurumlar nezdinde takip gerçekleştirilemeyecektir.

Resmi başvurunun tamamlanmış sayılması için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir:

  1. Yatırımcının bilgilerinin, yatırım amacının, yatırım konusunun, seçilmesi muhtemel yatırım yerinin, ön görülen yatırım tutarının ve istihdamın, temel ihtiyaçların ne olacağının yer aldığı (Su (m3), doğalgaz (m3) ve elektrik (kwa)) bir proje tanıtım dokümanı.
  2. Bu güne kadar yatırım ile ilgili olarak hangi adımların atıldığının, hangi izinlerin alındığının veya alınamadığının anlatıldığı ve Ajansın hangi konularda yardımcı olmasının istendiğinin yer aldığı dokuman
  3. Yatırımı Ajans ile koordinasyon halinde takip edecek kişinin yetkilendirildiğine dair vekâletname veya firma sahibi olduğuna dair belgeler ve kişiye ait imza sirküleri
  4. Yatırım yapılacak alan kesinleşti ise alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçülerinde haritalar
  5. Yatırım yapılacak alan belirlendi ise yatırım yerine ilişkin tapu suretleri/kira kontratı veya arazi henüz kiralanmadı veya satın alınmadıysa arsa sahiplerinden alınacak vekâletnameler.
  6. Başvuru alındı belgesi ve dilekçenin doldurulmuş hali.

Temel vergiler ve oranları nedir?

Kurumlar vergisi : %20

Gelir vergisi :

12.000 TL'ye kadar

%15

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası

%20

66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası

%27

66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL) fazlası

% 35

ÇED hangi yatırımlar için gereklidir?

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin EK-I listesinde yer alan projeler, EK-II listesinde yer alıp "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler ve bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artışı toplamı Yönetmeliğin EK-I’inde belirtilen eşik değer veya üzerindeki projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması gerekmektedir.

Türkiye’de mavi ve beyaz yakalılar için yasal olarak ödenmesi gereken minimum işveren maliyeti ne kadardır?

Mavi yaka minimum işveren maliyeti : 1.935,23 TL. (yasal zorunluluk)

Beyaz yaka minimum işveren maliyeti : 3.000 TL ve üzeri (uygulama ortalaması)

Yatırım projemiz için diğer bir kamu kuruluşundan destek almaktayız. Aynı proje için Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşviklerinden faydalanabilir miyiz?

Yeni teşvik sistemi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım kalemleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kurumlardan destek alan yatırım kalemleri için de Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmez.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edeceğimiz makine ve teçhizatları finansal kiralama yoluyla alabilir miyiz?

Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Ancak, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat toplam tutarının, her bir finansal kiralama şirketi için asgarî iki yüz bin Türk Lirası olması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edebilir miyiz?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat temin edilemez. Ancak, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış ithal makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Canlı hayvanlara yönelik hayvan başına ödeme destekleri nelerdir?

Hayvancılık desteklemeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmektedir. Mevcut destekler şu şekildedir:

Hayvan Başı Ödeme

Birime Destek

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

Anaç manda

400 TL/baş

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

Suni Tohumlama

Birime Destek

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

Malak Desteği

150 TL/Baş

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

 300 Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip  Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2016 yılı bütçesinden ödenir.

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

 Anaç Sığır 350TL/baş

 

 Buzağı 150TL/baş

Koyun-Keçi Desteği

Birime Destek

Koyun-Keçi

22TL/baş

Tiftik Üretim

Birime Destek

Tiftik

22 TL/baş

Süt Primi

Birime Destek

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde

Birime Destek

Her bir sığır için

  50Tl/baş

Hayvan Başı Ödeme

Birime Destek

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

375 TL/baş

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

Aşı Desteği

Birime Destek

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Hayvan Gen Kaynakları

Birime Destek

Büyükbaş Koruma

550 TL/baş

Küçükbaş Koruma

80 TL/baş

Sığır Pedigrili Koruma

800 TL/Baş

Arı Koruma

40 TL/kovan

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru

70 TL/baş

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru

35 TL/baş

Halk Elinde Manda Islahı

800 TL/Baş

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

150 TL/Baş

Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği

200 TL/baş

Besilik erkek sığır desteği

 

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 başa kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda ödeme yapılır.

 

Canlı hayvan ithalatı konusunda herhangi bir destek var mıdır?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun canlı hayvan alımına yönelik mevcut bir desteği bulunmamaktadır.  

Bakanlar Kurulu’nun T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması kararı kapsamında belirli şartlarla düşük faizli kredi olanağından faydalanılabilmektedir.

İpek böceği, arıcılık, su ürünleri ve yem bitkileri alanlarına yönelik destekler nelerdir?

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın mevcut destekleri şunlardır:

İpek Böceği

Birime Destek

Tohum (kutu)

40 TL/adet

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

Arıcılık

Birime Destek

Arılı kovan

10 TL/adet

Bombus arısı

60 TL/koloni

Su Ürünleri

Birime Destek

Alabalık

0,65 TL/kg

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

Yeni türler

1 TL/kg

Midye

0,05 Tl/kg

Yem Bitkileri

Birime Destek

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

Korunga

40 TL/ dekar/yıl

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Uluslararası firmalara satış/alım/işbirliği konularında internet üzerinden nasıl ulaşılabilir?

TOBB2B uluslararası firmalara ücretsiz erişim olanağı sağlayan ve TOBB tarafından hayata geçirilen bir projedir. TOBB2B, İngilizce açılımı `Business to Business` olan B2B, yani şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamaları biçimindeki ticaret şeklinden esinlenilerek, yerli ve yabancı iş dünyasını bir araya getiren, işbirliği olanaklarını geliştiren ve KOBİ’lerimizin potansiyel iş ortaklarını tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme e-platformudur. ( www.tobb2b.org.tr )

Dış ticaret konusunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı alanında gümrük depolama, nakliye, dağıtım, uluslararası taşıma hizmeti veren lojistik firmalarına nasıl ulaşılabilir?

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) web sitesi üzerinden uzmanlık alanlarında "Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR)" şeklinde filtreleme yapıldığında lojistik firmalarının iletişim bilgileri listelenmektedir. ( https://www.und.org.tr/tr/26/uyelerimiz?ulkeId=0&sehirId=0&hizmetId=0&uzmanlikId=5802&tasimaTuruId=0 )

Ticarette karşılaşılan teknik engeller yetkililere nasıl bildirilebilir?

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün www.teknikengel.gov.tr websitesi üzerinden "karşılaştığınız teknik engelleri bildirin" bağlantısına ulaşarak yetkililere iletebilirsiniz.